Den Karolinska Fri-ryttarens och Drabantens mundering år 1717

giertta-johan-1666-1740
Johan Giertta

Uppsats på Monteringen som Lif-Skvadronens Fri-ryttare få. Lund den 4 Marti år 1717
Hatt: En svart hatt med god fingers bred guldgalon och förgylld polerad mässingsknapp
(Underofficerare får litet bredare galon än Friryttarna och Överofficerarna smalare än Fri-ryttarna).
Halsduk: En svart crepongshalsduk.
Kappa: En blå kappa med blå krage och läderfärgad stoffering, eller foder av engelskt boj.
Rock: en blå rock med läderfärgat engelskt bojfoder, blå kragar och uppslag, samt svarvade förgyllda mässingsknappar (var ock en beställning skall hava sin särskilda sorts knappar).
Camisol: Ett tjockt av älghudscamisol som räcker på halva låret, med lika knappar som i rocken, dock något mindre.
Byxor: Ett par älghudsbyxor, utan söm mellan låren, smala vid knäet, med en knapp att knäppa igen under knäet.
Handskar: Ett par älghudshandskar med tjocka kragar, långa uppå armen, efter modellen, med bockskinnshandgrepp.
Gehäng: Ett tjockt älghudsgehäng, helskuret med bajonett-taska, och stadigt band under, samt förgylld mässingssölja.
Carbinrem: En buffelhudscarbinrem med förgyllt mässingsbeslag
(Kvartermästarnas carbin-remmar bör vara med en hög laskning i kanten, och Ordonnansernas med en hög laskning icke allenast uppå vardera kanten, utan ock med tvänne mitt uppå längs carbin-remmen, så att emellan dem äro en fingers bredd).
Patronkök: Ett älghuds patronkök med 12 patroner och en oljeflaska uti, samt svart klapp över den gula.
Stövlar: Ett par halv-styva stövlar med något stora kragar och engelska sulbottnar, samt vador av sulbotten, och svarta polerade sporrar.
Jaktskor: Ett par jaktskor med engelska sulbottnar, om det är till fångs.

Hästmunderingen
En sadel utan förbygel med enkelt remtyg och kåpa, så framt engelskt läder kan fås, eljest bliver det dubbelt polerat mässingsbeslag samt koppelrem, hölster, runt läderschabrak, carbin-sko, huvudlag av enkelt läder.
En grimma efter modellen med järnringar och väl filad koppelhake.
Betselstänger med mässingsbucklor och stigbyglar gjorda efter modellen, samt huvudlag efter modellen med mässingsbeslag.
Läderfärgade pistolstrumpor.

Drabanternas carbin-remmar och patronkök gjorda efter förra modellen, nämligen:
Carbin-remmen av gott buffel-läder, efter vanlig bredd och halv-elfte kvarter lång, med förgyllt mässingsbeslag, samt starkt förgylld järnstång och hake. Remmen överdrages med guldgaloner emellan fyra mörkblå äkta färg sammetsränder, således: att mitt uppå remmen kommer en smal galon av en fingers bredd, emellan två smala sammetsränder, på vardera sidan om dessa ränder, sättes en bredare galon, som ytterst på remmen innefattas av en bredare sammetsrand än de bägge mellersta; varvid tages i akt att sammetsränderna bliva runda, och så höga uppfyllda med därtill tjänliga rep att de betäcka galonerna av nådden av lekaren på carbin-haken som hos följande ritning vidare utvisar (ritning saknas i handlingen).
Korpralernas carbin-remmar och patron-kök bliva lika med drabanternas, undantagandes att gärningen bliver annorledes.
Drabanternas patronkök görs med 13 rum, nämligen 12 för patroner och 1 för oljeflaskan, samt överdrages med sämsk. Själva klappen överklädes med 3 guldgaloner emellan fyra sammetsränder, på lika sätt som carbin-remmen. Dessutom häftas därvid en lös svart läderklapp, varmed den förra kan betäckas. Patronköks-remmen överklädes med en guldgalon emellan tvänne sammetsränder med förgylld sölja och beslag.

Beskrivning av värjorna för Liv-skvadronen
Alla klingor bliva efter vanliga Drabant-modellen gjorda, som äro sju kvarter lång, breda, styva, tveeggade, starka med karptunge-spetsar och förhöjda ryggar mitt uppå, på bägge platserna emellan äggen och ryggen utholkad slipade.
Värjfästena bör vara efter kavalleri-modellen och av den tjockt, som vid Drabanterna är bruklig.

Fri-ryttarnas fästen bliva av mässing polerade med vita tenn-handkavlar.
Vice-rotmästarnas likaså, dock hava till åtskillnad på värjorna, att handkavlen är blandad med vit tenn- och mässingstråd, och att emot två vita trådar bliver en mässingstråd, och hava en filad rand ovan och under kring plåten på värjfästet.
Rotmästarna så och lika med Fri-ryttarna, men hava, till skillnad, halvparten tenn- och halvparten mässingstråd i handkaveln, och upphöjda lövverk över och under kring plåten på värjfästet.
Fjärde Kvartermästaren får i elden försilvrade mässingsfästen med vita tenn-handkavlar.
Tredje Kvartermästaren hava också vita försilvrade mässingsfästen, och vita handkavlar med löv-verk kring bägge plåtarna, inom kanten över och under.
Andre Kvartermästaren hava vita försilvrade mässingsfästen och två trådar försilvrat och en tråd förgylld handkavle, utan löv-verk med små runda hål igenom plåtarna och en slät polerad bård omkring hålen, över och under.
Förste Kvartermästare få vita försilvrade mässingsfästen med en tråd försilvrad, och en tråd förgylld handkavle, samt löv-verk kring bägge plåtarna inom kanten över och under, jämte fina runda hål igenom plåtarna, och löv-verk över kring långändan på knappen.
Ordonnanserna få lika värj-fästen med de första Kvartermästarna, undantagandes, att handkavlen bliver helt förgylld, och istället för runda hål igenom plåtarna, bliva fyrkantiga gjorda.
Drabanterna få mässingsförgyllda handkavlar, efter vanligheten vid Drabanterna.
Vice-Korpralerna få lika fästen som Drabanterna, undantagandes, att på dem bliver löv-verk kring plåtarna, över och under inom kanten.
Korpralerna av Drabanterna få förgyllda fästen med förgyllda lövverk, allenast med små runda hål igenom plåtarna, och en slät polerad bård utomkring hålen över och under.
Kvartermästarna och Adjutanterna av Drabanterna förgyllda fästen med förgyllda handkavlar med löv-verk kring bägge plåtarna inom kanten, över och under, jämte små runda hål genom plåtarna och lövverk överst kring långändan på knappen.
Löjtnanterna och Drabanterna få lika med dessa sistnämnda, undantagandes, att istället för runda hål, bliva de fyrkantiga.


Geväret

Carbinen bör vara gjord efter provet med bajonett; Beslagen på kappan görs av mässing, sammaledes varbygeln, blecken, kornet, laddstocks-beslagen, och bägge rem-öglorna. Och som stången fästes med en mässingsring över pipan, så bör jämväl ännu en sådan mässingsring gå över stocken och pipan, tätt under kornet. Översta blecket på stocken måste sluta sig tätt intill bajonett-ringen, och bliver jämväl av mässing. Siktet bliver gjort dubbelt, och således, att man det kan förhöja, och bliver satt en proportionerlig längd från svansskruven.

Beskrivning huru Carbinerne för Kongl. Lif-Skvadronen skola blive gjorde. Lund den 4 Marti 1717.
Efter hosföljande modell och prov-carbin bliva de övrige förfärdigade, med sina tillhöriga Bajonetter, Lås och Beslag, allenast, att i stället denna är med järn beslagen, den ändring därvid sker som följer, nämligen:
1: Kappan, Varbygeln, Skruvblecket, Kornet, Siktet, Laddstocksbeslagen, och bägge Remböglorna med det nedre Beslaget bliva av mässing.
2: Såsom stången fästes med en bred mässingsring kring pipan, så bör jämväl en sådan mässingsring gå över Stocken och Pipan, tätt under Kornet. Översta Blecket på Stocken måste sluta sig tätt intill Bajonett-ringen och bliver jämväl av mässing.
3: Siktet bliver gjort dubbelt, och således, att man det kan förhöja, och bliver satt en proportionerlig längd ifrån Svansskruven.
4: För övrigt bliver Lås, Pipa och det övrige tillbehör sålunda gjort och försett, som följande Carbin utvisar.

Förändringar, som böra observeras på den vid Jönköpings Factorie förfärdigade och approberade Modell-Carbin för Lif-Skvadronen. Lund  d. 28 Maj 1717.
Efterskrivna ändringar komma att observeras på den vid Jönköpings Factorie förfärdigade och approberade Modell-Carbin för Lif-Skvadronen på sätt som efterföljer, nämligen:

1: Ringen på Pipan, som sitter under bajonetten, bliver något längre och intet så hög, som den är på Prov-Carbin.
2: Enär Bajonetten sättes på Carbinen, måste Bajonett-Klacken sluta sig tätt intill Pipan, att där intet bliver rum emellan som på denne är.
3: Skåran uti Bajonett-Klacken måste även väl slutas tätt under och över ringen, samt intet djupare än ringen uppfyller skåran, att intet rum bliver, som på den andra Prov-Carbin nu finnes; dock att Bajonetten sättes på och tages av utan någon svårighet.
4: Haken på låsen måste intet falla så långt tillbaks, som han på denne Prov-Carbin gör; utan måste densamma stå uppe, dock att han intet hindrar hanen i halvspänne, utan stödjer sig vid Staken.
5: Mässings-Banden som ugglan eller järnringen sitter uti, måste bättre och tätare slutas intill pipan, att intet rum bliver emellan, jämväl ändarna slutas tätt  intill staken, att laddstocken går tätt upp och neder utan svårighet.
6: Mässingsmusslan skall sättas under ugglan eller järnringen uti laddstock-gången emellan bägge ändarna på mässingsbandet, och fästas med en stift.
7: Enär de ändringar bliva iakttagne, som ovan förmält är, om Bajonett-Klackens jämna slutande intill pipan, samt skåran över och under ringen, så bliver bajonetten till sin krokhet och längd, samt baljan med doppskor och hakan till allt i nåder approberad och gillad.
8: Bajonett-klinge-udden bliver intet så spetsig, som den är, utan såsom en karp-tunga spetsad i udden, och så långt bajonettklingan går ned i baljan.
9: Skall formerna förfärdigas efter detta provet med sax att skära kulorna av med, men intet mera än för vart Tältlag, eller varje fem Carbiner.
10: För övrigt bliver Pipan med Lås, Sikt-korn, Ändplåten, Bygeln, med allt det övriga beslaget till alla delar i nåder approberat och gillat.

Carolus

flintlaspistol-1717-livskvadron

Pistolerna bliva till storlek, form och egenskap gjorda efter modellen, med goda lås och fjädrar, och hela beslaget, nämligen: Kappan, varbygeln,siraten, laddstocks-beslagen och kornet av mässing, så att det svarar emot carbinen.

Efter hosföljande pistol, skola pistolerna till storlek, form och egenskap bliva förfärdigade , allenast att hela pistolbeslaget, som kappa, varbygel, sirat, laddstock, beslaget och kornet bliver av mässing, så att de svara emot carabinerna på sitt sätt.
Vidare skola fjädrarna, som höra till låset, bliva bättre än som på prov-pistolerna, och sålunda, att det sin fullkomliga styrka och kraft haver.

Carolus


Trossdrängsbeklädningen
Rock: En rock av blått kläde om fyra alnar till en och en tredjedels dal. alnen, med blått boj fodrad och släta tennknappar.
Tröja: En blå tröja av blaggarns väv fodrad.
Byxor: Ett par byxor av bockskinn.
Hatt.
Handskar.
Halsduk av svart lärft.
Skjortor 2 stycken.
Stövlar av smorläder med vador.
Skor ett par.
Strumpor av ull ett par.

Tross-donet
Tält: 2 st. tält för ordonnansen och de fyra Kvartermästarna vid var trupp, och för Fri-ryttarna 12 tält, som gör vid Skvadronen 84 st. tält.
Tross-tält 3 stycken.
Kistor: 6 stycken kistor till kassa-penningarnas fortskaffande, som bliva överdragna med svart läder, och väl beslagna.
4 stycken Fältkistor med fältskärs-instrument, som bliva med läder överdragna: men instrumenten föras särskilt i en lädersäck.
4 stycken Hovslagarkistor till medikamenter, som bliva med läder överdragna och väl beslagna.
Sadlar: 10 stycken packsadlar med tillbehör, till kassa-, Fältskärs- och Hovslagarkistorna.
Ett par vattusäckar med tillbehör, samt packsadel och tillbehör för var trupp, gör vid Skvadronen 6 par vattusäckar och 6 packsadlar med tillbehör.
Ammunitionskistor: Två ammunitionskistor för var trupp, gör vid Skvadronen 12 stycken. Fem stycken packsadlar till ammunitions- och tältlags-donets fortskaffande för var trupp, gör vid Skvadronen 30 stycken.
Brödkorgar: 12 stycken brödkorgar för var trupp, med kalvskinn överdragna, och hänglås vid var korg, gör vid skvadronen 12 stycken brödkorgar och 36 stycken packsadlar till deras fortskaffande.

Carolus

Posted in Anders informerar.

Leave a Reply